Terug

0 Watervogeltellingen VWG - 2020-12

Tellingen

Kleine zwanen zijn voor de eerste maal dit telseizoen waargenomen, t.w.14 stuks in de Lagenwaardse Polder.

Grauwe ganzen zaten dit maal met de grootste aantallen in de Grote Polder en de  Polder  Achthoven met respectievelijk 864 en 626 stuks.  Dat deze soort redelijk algemeen en talrijk is, blijkt ook uit de aantallen in andere delen van ons telgebied met meer dan 400 stuks t.w. 540 in de Boterpolder, 515 in de Lagenwaard,en 450 in de Gnephoek.  In totaal werden er in ons gebied 4067  van deze soort geteld. Wellicht is hier en daar echter wel sprake van enige dubbeltelling omdat sommige van genoemde polders direct aan elkaar grenzen en niet tegelijkertijd zijn geteld. Dit geldt ook voor de volgende soort.

Kolganzen waren talrijk in eveneens de Grote polder met 833 stuks en de Oostbroekpolder met 1636 stuks. In de Westbroekpolder zijn 81 brandganzen geteld. 305 nijlganzen waren aanwezig in de Lagenwaard.

4 toendra rietganzen waren aanwezig in de Grote Polder.  In de Westbroekpolder zijn 114 grote Canadese ganzen geteld.

Opvallend veel krakeenden t.w. 97 stuks bij de Wijde Aa en maar liefst 116 in de Riethoornse Polder. Verreweg de grootste aantallen smienten uiteraard in De Wilck t.w.3825 stuks. Hier ook nog eens 3680 goudplevieren, 4200 kieviten, 64 slobeenden en 14 pijlstaarten.

Wulpen waren talrijk in de Vlietpolder met 366 vogels en in Woubrugge Kerkweg met 102 stuks.

Andere opvallende waarnemingen waren:

Ooievaar: 3 x in de Oostbroekpolder, 2 x  in de Lagenwaard, 1 x in de Grote Polder, 1 x in de Barrepolder en 2 x in de Gnephoek. ( mogelijk deels dezelfde vogels??)

IJsvogel: hiervan 1 in de Barrepolder , 1 in de Vlietpolder en 1 in de Riethoornse  Polder.

Grote gele kwikstaart: 1 x in de Oostbroekpolder.

Blauwe kiekendief: 1 vrouwtje in de Barrepolder.

Havik: 1 x in De Wilck

Slechtvalk: 1 x in De Wilck en 1 x  in de Lagenwaard

Ransuil: 1 x in Barrepolder (roestboom in een tuin langs de Weipoortse Vliet).

Graspieper: 5 x in De Wilck, 5 x in de Oostbroekpolder, 4 x in  de Hondsdijkse Polder.

Koperwiek:  6 x in de Riethoornse Polder

Fazant: 24 x in Polder Achthoven en 7 x in Woubrugge Kerkweg

Staartmees: 8 stuks in de Riethoornse Polder

Zwarte zwaan: 2 x in de Boterpolder

Stormmeeuw: 1100 in de Hondsdijkse polder

Kauw: 224 x in de Grote Polder (noord)., niet ver van de slaapplaats voor deze soort bij het Heinekenterrein

Merel 

Tot slot het volgende weetje. In 2016 werden onze merels getroffen door het Usutu virus, wat een grote sterfte onder deze soort te weeg bracht . Dit virus werd in 2001 voor het eerst vastgesteld in Oostenrijk en in 2012 volgde een enorme epidemie in Duitsland. In ons telgebied worden in het winterhalfjaar door alle tellers ook alle soorten geteld, dus het leek mij wel eens aardig om te kijken naar de aantallen merels in deze telperiode van de afgelopen 10 jaar. In de grafiek hieronder is te zien dat er inderdaad een effect op de winteraantallen is / lijkt te zijn. Na 2016/17 zijn de aantallen (seizoensmaxima voor oktober t/m december) beduidend lager.

Gehalverende aantallen Merels sinds 2018/2018