Terug

0 Watervogeltellingen VWG - 2024-03

Hoeveel vogels en vogelsoorten zijn er in de Rijnstreek door ons geteld in de winter van 2023-2024?

Bij deze de nieuwsbrief m.b.t. onze tellingen van maart. Al onze polders zijn weer geteld. Het is de laatste nieuwsbrief voor het seizoen 2023/2024. In april wordt er door een (klein) deel van onze tellers nog gegevens voor de Sovon verzameld, maar zoals bekend tellen de meesten van ons van oktober t/m maart. Om deze reden worden de telresultaten van september en april (nog) niet in een aparte nieuwsbrief verspreid. Hieronder de meest in het oog springende waarnemingen wat betreft aantal en/of leuke soorten. Achter een aantal soorten staat tussen haakjes vermeld (..) de totaaltelling deze maand in ons hele telgebied. Het voorjaar is losgebarsten en het aantal weidevogels neemt explosief toe, terwijl de wintergasten weer langzaam verdwijnen.

Opvallende waarnemingen

 • Kolgans (2147): de meeste in De Wilck t.w. 1889 stuks, en 256 in de Westbroekpolder.
 • Soepgans: 23 exemplaren in de Droogmakerij.
 • Knobbelzwaan (715): 96 in de Grote Polder, 89 in de Barrepolder en 110 in de Geer en Buurtpolder.
 • Fuut (77) waarvan 19 op de Zegerplas.
 • Dodaars|: 3 op eveneens de Zegerplas.
 • Nijlgans (189): waarvan 66 exemplaren in de Munnikkenpolder
 • Bergeend (75): 24 exemplaren verbleven in De Wilck..
 • Wintertaling (54): de meeste in de Wilck t.w. 36 stuks.
 • Krakeend (428): hiervan 42 in de Boterpolder
 • Smient (4984): waarvan 2/3 in de Wilck t.w. 3317 vogels.
 • Grote zaagbek 1 exemplaar op de Zegerplas.
 • Waterhoen (183): 29 in polder Achthoven.
 • Lepelaar: 5 in de Munnikkenpolder en 4 in de Westbroekpolder.
 • Wulp (198): hiervan 166 in de Westbroekpolder.
 • Scholekster (362): 83 in De Wilck en 75 in de Munnikkenpolder.
 • Grutto (739): 525 stuks in de Munnikkenpolder, Ook nog 2 IJslanders ertussen. Voorverzamelplek die elk jaar aantrekkelijker lijkt te worden voor deze soort.
 • Tureluur (71) waarvan 29 in De Wilck.
 • Kluut: 4 in de Munnikkenpolder.
 • Bonte strandloper: 3 exemplaren eveneens in deze polder.
 • Kokmeeuw (2247): hiervan 1220 op de Zegerplas en 500 in de Doespolder.
 • Stormmeeuw (5103): 1700 stuks in de Riethoornse polder en 1050 in de Geer en Buurtpolder.

En verder

 • Sperwer 1 x in de Wilck en 2 in de Grote Polder.
 • Slechtvalk, Havik en Smelleken: van alle drie 1 exemplaar in De Wilck
 • Fazant (29) waarvan 19 in polder Achthoven.
 • Houtduif (310): waarvan 56 in de Vlietpolder en 41 in Woubrugge Kerkweg.
 • IJsvogel 1 x in de Groenedijkse polder.
 • Groene specht: 1 vogel in de Hondsdijkse polder.
 • Ringmus (19) waarvan 12 in de Hondsdijkse polder
 • Veldleeuwerik 5 x in de Wilck.
 • Boomleeuwerik 7 in de Grote Polder.
 • Gele kwikstaart: 1 vroege in de Droogmakerij.
 • Witte kwikstaart (34): 15 x in de Grote polder.
 • Boomkruiper 6 x bij de Zegerplas.
 • Tjiftjaf (20) waarvan 5 bij de Wijde Aa en 4 in de Riethoornse polder
 • Putter (29) waarvan 11 in polder Achthoven.
 • Cettis’ zanger (5): 2 x langs de Wijde Aa en 1 x in de Munnikkenpolder, 1 x in de Barrepolder en 1 x in de Geer en Buurtpolder.

Enkele weetjes

 • We hebben met zijn allen 107 soorten geturfd in het seizoen 23/24. Vergelijkbaar met voorgaande jaren (in 22/23 waren dat 104 soorten). Hiervan 7 exoten (zwarte zwaan, halsbandparkiet, fazant, grote Canadese gans, mandarijneend, nijlgans en muskuseend).
 • De top 3 soortenrijkste* telgebieden gedurende dit hele telseizoen zijn respectievelijk de Munnikkenpolder met 71, polder Achthoven met 67 ende Wilck met 65 soorten.
 • De top 10 talrijkste** soorten waren
  1) Smient 41440 x geteld (fractioneel lager dan 22/23)
  2) Spreeuw 28139 x geteld.
  3) Stormmeeuw 26059 x geteld.
  4) Kolgans 18999 x geteld
  5) Grauwe gans 18172 x geteld.
  6) Meerkoet 15582 x geteld.
  7) Kievit 15508 x geteld.
  8) Kokmeeuw 10067 x geteld
  9) Wilde eend 6953 x geteld
  10) Krakeend 5611 x geteld.
 • Verschillende hoogtepunten. Voor iedereen net iets anders, maar ik noem hierbij o.a. velduil, porseleinhoen, boomleeuwerik, smelleken, kleine rietgans en koereiger….
 • De opmars van de Cetti’szanger gaat maar door. Inmiddels op 6 (verleden jaar 5) verschillende locaties in ons telgebied waargenomen. In het seizoen 18/19 voor het eerst 1 waarneming in de hele telperiode. Inmiddels zitten we op 15 waarnemingen (cumulatief) dit telseizoen.

* De soortenrijkdom is vooral afhankelijk van de grootte, gebruik en de inrichting van een telgebied. Het is dus niet toevallig dat De Wilck (Natura 2000 gebied) en polder Achthoven (deels NNN gebied = Doeshofpolder) hoog scoren. Het beheer door Staatsbosbeheer speelt een belangrijke rol bij deze soortenrijkdom. Ook de Munnikkenpolder is, ondanks de nabijheid van de A4, als natuurcompensatiegebied ook enigszins in het voordeel.
** Met talrijk wordt hier bedoeld de optelling van alle waarnemingen over het hele telseizoen. Het zijn dus niet de absolute aantallen.

Tekening: Vogelbescherming Nederland