Terug

0 Watervogeltellingen VWG - 2023-12

Waar zijn er veel fazanten te zien?

Door omstandigheden 3 polders niet worden geteld. De gegevens van polder Achthoven, de Vlietpolder en de Doespolder ontbreken daarom in dit overzicht. Hieronder de meest in het oog springende waarnemingen wat betreft aantal en/of leuke soorten. Achter een aantal soorten staat tussen haakjes vermeld (..) de totaaltelling deze maand in ons hele telgebied.

Opvallende waarnemingen:

 • Grauwe gans (3313): verreweg de meeste in de Riethoornse polder t.w. 1256 stuks, gevolgd door polder Woubrugge Kerkweg met 502 vogels.
 • Grote Canadese gans (442): de meeste ditmaal in de Boterpolder met 96 stuks gevolgd door 94, 84 en 82 exemplaren in respectievelijk de Oostbroekpolder, de Riethoornse polder en de Westbroekpolder.
 • Kolgans ((4633): hiervan 1640 in de Lagenwaard en 1302 in de Oostbroekpolder.
 • Knobbelzwaan (717): 157 zaten er in de Geer en Buurt polder.
 • Kleine zwaan: hoewel al enige tijd in onze regio aanwezig zijn dit de eerste in de wintertelling. Alle 22 stuks in Woubrugge Kerkweg.
 • Wilde zwanen zaten met zijn allen (10 vogels) in dezelfde polder als de kleinere soortgenoot. Deze soort zien we zeker niet elke winter in onze regio en meestal ook in kleinere aantallen.
 • Nijlgans (131): waarvan 42 in de Lagenwaard.
 • Smient (9342): verreweg de meeste (65%) in De Wilck t.w. 6097 stuks op afstand gevolgd door 814 vogels in de Oostbroekpolder.
 • Pijlstaart (28): 10 in de Munnikkenpolder en 18 in de Wilck.
 • Krakeend (591): 35% van deze soort in de Riethoornse polder t.w. 215 stuks.
 • Wintertaling (67): 54 exemplaren in de Wilck.
 • Tafeleend (14): 13 x in de Munnikkenpolder.
 • Slobeend (48): waarvan 43 in de Wilck
 • Meerkoet (3237): sterk vertegenwoordigd in de Riethoornse polder met 902 vogels.
 • Waterhoen (185): 34 in de Lagenwaard en 54 in (alweer) de Riethoornse polder.
 • Dodaars: 2 stuks op de Zegerplas.
 • Fuut (60): 12 stuks zowel in de Munnikkenpolder als in de Riethoornse polder.
 • Goudplevier (1242) waarvan 1200 in polder Groenendijk.
 • Kievit (3684): zowel de Wilck (1592 stuks) als de Riethoornse polder (1500) stuks waren samen goed voor 84% van deze soort in ons gebied.
 • Grote zilverreiger (73): waarvan 10 in de Oostbroekpolder
 • Ooievaar (14): de helft van het totaal t.w. 7 stuks in de Gnephoek.
 • Wulp (455): 196 in de Hondsdijk en 157 in de Wilck.

En verder:

 • Zilvermeeuw (178) waarvan 112 in de Grote polder
 • Kokmeeuw (2182) waarvan 1375 in de Riethoornse polder
 • Stormmeeuw (4405) waarvan 950 in de Lagenwaard.
 • 14 holenduiven in de Droogmakerij.
 • 1 ijsvogel in dezelfde polder.
 • 11 ringmussen in de Grote polder.
 • 1 havik in de Wilck
 • 2 sperwers verdeeld over Lagenwaard en Barrepolder
 • 2 slechtvalken verdeeld over de Barrepolder en de Wilck.

De fazant

De fazant (jaarvogel) komt van oorsprong niet voor in west Europa maar is hier door de Romeinen verspreid als vogel om op te jagen en pas veel later (18e eeuw) vooral voor plezierjacht. De vogels werden bijgevoerd om de stand op peil te houden. Inmiddels (van af 1978) is bijvoeren in ons land verboden.  Bejagen mag nog steeds binnen de periode 15 oktober tot 31 januari op de haan en van 15 oktober tot 31 december op de hen.

Hoewel tijdens deze decembertelling niet extreem veel fazanten (13) zijn waargenomen, lijkt de soort in ons telgebied de laatste jaren echter sterk toe te nemen (zie grafieken). Dit in tegenstelling tot de landelijke trend, waarbij de soort in eerste instantie van 1980 tot 2010 meer dan gehalveerd is.  Dit komt mede door het instellen van een bijvoederverbod. De laatste 10 tot 12 jaar lijkt de stand landelijk te stabiliseren. Ca. 26000 broedparen (Sovon 2020) en ca. 100.000 wintervogels (Sovon 2015). Bij de landelijke verspreiding van deze soort ligt het zwaartepunt in zuid - west Nederland (Zuid-Holland en Zeeland).

Wanneer we in ons gebied echter wat nauwkeuriger naar de tellingen kijken, kan een (groot) deel van de toename worden verklaard door de enorme stijging van het aantal fazanten in de Doeshofpolder (als onderdeel van het telgebied polder Achthoven).  

De Polder Achthoven in populair bij de fazanten

Het seizoen gemiddelde van de eerste 5 jaar in de grafiek is 9 fazanten zonder polder Achthoven en 10 inclusief deze polder. Voor de laatste 5 jaar in de grafiek, bedraagt het seizoen gemiddelde 43 fazanten zonder polder Achthoven en 98 inclusief deze polder. Het telrecord van polder Achthoven staat op 35 fazanten in januari 2022.

E.e.a. betekent dus minimaal een 4-voudige toename in ons gebied zonder polder Achthoven maar een 10-voudige toename inclusief deze polder.  In werkelijkheid zal het verschil kleiner zijn omdat in de eerste 5 jaar van de grafiek 2 polders (Munnikkenpolder en Droogmakerij) nog niet werden geteld en hierdoor het gemiddelde iets te laag uitvalt. Gezien de geringe aantallen in deze 2 polders in de tweede periode van 5 jaar, zal de invloed hiervan echter gering zijn.

De reden van de sterke toename is niet helemaal duidelijk maar een oorzaak die hieraan zal hebben bijgedragen, is dat de Doeshofpolder grotendeels in bezit is gekomen van Staats Bos Beheer en dat dit gebied is ingericht en wordt beheerd als NNN (Natuurnetwerk Nederland) gebied.