Terug

0 Watervogeltellingen VWG - 2023-10

Afgelopen maand lijkt het echte telwerk pas goed van start gegaan. Was september met 7 getelde polders nog wat magertjes, nu zijn de gegevens weer binnen van 20 van onze 21 telgebieden. Hieronder de meest in het oog springende waarnemingen wat betreft aantal en/of  leuke soorten. 

 • Brandgans : in de Wilck werden de eerste  50 van deze soort weer waargenomen.
 • Grauwe gans (1663) waarvan de meeste in de Lagenwaard t.w. 455 stuks.
 • Smient (1731): ze lijken er steeds vroeger bij te zijn. Vrijwel in elk telgebied aanwezig maar In De Wilck alweer 1303.
 • Krakeend (579): ook deze soort werd overal geteld maar  met 124 stuks zaten de meeste in de Riethoornse polder.
 • Nijlgans (219) waarvan 55 exemplaren in de Vlietpolder.
 • Kievit (1342): dit maal de meeste in de Gemenewegse polder met 620 exemplaren.
 • Goudplevier: in 2 van onze gebieden was de soort aanwezig. 355 stuks in de Lagenwaard en 600 stuks in De Wilck
 • Watersnip (25): de meeste, 17 stuks, zaten dit maal in polder Achthoven.
 • Wulp (350): hiervan 68 in Woubrugge Kerkweg, 96 in de Hondsdijkse polder en 138 in de Gemenewegse polder.

Porseleinhoen: 1 exemplaar langs de Wijde Aa.

Een bijzondere waarneming. Dit lijkt (volgens de gegevens van Sovon) de eerste en enige waarneming in ons telgebied te zijn wanneer wordt teruggekeken tot 1995.  Zelf meen ik mij te herinneren dat ik er ooit een heb waargenomen toen ik nog niet zo lang lid was van de VWG bij de Amalia hut.

Dat moet dus ergens eind 80-er begin 90-er jaren zijn geweest. Ik kan het niet meer terugvinden in mijn oude gegevens. Ik meen te weten dat de VWG in die tijd nog geen watervogel telgegevens aan de Sovon doorgaf omdat we ons simpelweg niet bezig hielden met dit telproject.

 • Grote zilverreiger (88):  17 exemplaren in de Lagenwaard
 • Sperwer: 1 in de Lagenwaard en 1 in de Barrepolder.
 • Buizerd (37): waarvan 8 in de Lagenwaard.
 • Fazant (48): waarvan 16 in Woubrugge Kerkweg en 19 in polder Achthoven.
 • Houtduif (348): 180 stuks in de Gnephoek.
 • Groene specht: 1 vogel in polder Achthoven.
 • IJsvogel: 3 in de Barrepolder, ook 3 in polder Achthoven en 1 in de Wilck.
 • Halsbandparkiet (46):  waarvan 11 bij de Zegerplas en 17 in de Barrepolder.
 • Boerenzwaluw: 3 late vogels in Woubrugge Kerkweg.
 • Tapuit: 2 vogels in de Wilck en 1 in de Hazerswoudse Droogmakerij.
 • Roodborsttapuit 1 x in de Munnikkenpolder.
 • Cettis’zanger:  1 x in Woubrugge Kerkweg, 2 x in de Munnikkenpolder en 2 x in de Riethoornse polder.
 • Grote gele kwik: 1 exemplaar in de Doespolder.
 • Gele kwik: 1 x in de Vlietpolder.
 • Keep: 3 x in polder Achthoven.
 • Putter: 20 stuks in de Munnikkenpolder en 12 in polder Achthoven.
 • Sijs: 15 in de Munnikkenpolder en 4 in polder Achthoven.
 • Ringmus: 5 x in Grote Polder, ook 5 in de Hondsdijk en 2 x in de Lagenwaard.
 • Zilvermeeuw (166) waarvan 57 in de Grote polder.

De IJsvogel

Hoewel ik daar geen goede gegevens over kan vinden, is de ijsvogel ook in ons telgebied vrijwel zeker een broedvogel. In ieder geval is er een  territorium vastgesteld in de Munnikkenpolder maar ook elders in ons gebied lijkt dit niet onwaarschijnlijk ( b.v. Barrepolder langs de Weipoortse Vliet). Zoals bekend kan de ijsvogelstand  in ons land per jaar zeer sterk variëren, waarbij de weersomstandigheden ( langere vorstperiode wel of niet) een belangrijke factor zijn. Slechte jaren (b.v. 285 broedpaar in 2012) worden afgewisseld met topjaren  (b.v. 1250 broedparen in 2016). In 2022 was er sprake van 600 broedparen in ons land. Vanaf ca. 2000 is de trend echter duidelijk positief (toenemend aantal broedparen). De broedpopulatie in Zuid Holland wordt geschat op ca. 8%  van de landelijke populatie.  

In de winter komen er ook oostelijke en noordelijke vogels overwinteren in ons land. Geschat wordt dat er ca. 4000 overwinterende vogels zijn (inclusief eigen vogels).