• 0 Watervogeltellingen VWG - 2022-2023

  We hebben met zijn allen 104 soorten geturfd in het seizoen 22/23. Vergelijkbaar met voorgaande jaren. Hiervan 7 exoten (zwarte zwaan, halsbandparkiet, fazant, grote Canadese gans, Indische gans, nijlgans en muskuseend). De top 3 soortenrijkste* telgebieden gedurende dit hele telseizoen zijn polder Achthoven (74 soorten), de Wilck (67 soorten) en ex aequo de Oostbroekpolder en de Munnikkenpolder (64 soorten). De talrijkste** soorten waren de smient. Deze is 43358 x geteld (vorig seizoen 56007 x), gevolgd door de kolgans 23852 x (vorig seizoen 14060 x) en stormmeeuw 19503 x (vorig seizoen 15075 x). Het kan verkeren wat betreft aantallen. Ongetwijfeld zit er een weers-afhankelijkheid in. B.v. de goudplevier; dit seizoen “slechts” 3089 x maar verleden jaar 10971 x en  daarnaast bovengenoemde kolgans. Verschillende hoogtepunten. Voor iedereen net iets anders, maar ik noem hierbij o.a. velduil, roodhalsgans, bokje, blauwe kiekendief en koereiger. De opmars van de Cetti’szanger. Inmiddels op 5 verschillende locaties in ons telgebied waargenomen. In het seizoen 18/19 voor het eerst 1 waarneming in de hele telperiode. Inmiddels zitten we op 8 waarnemingen (cumulatief) dit telseizoen. * soortenrijkdom is vooral afhankelijk van de grootte, gebruik en de inrichting van een telgebied. Het is dus niet toevallig dat De Wilck (Natura 2000 gebied) en  polder Achthoven (deels NNN gebied = Doeshofpolder) hoog scoren. Het beheer door Staatsbosbeheer speelt een belangrijke rol bij deze soortenrijkdom. Ook de Munnikkenpolder is, ondanks de nabijheid van de A4,  als natuurcompensatiegebied enigszins in het voordeel. ** met talrijk wordt hier bedoeld de optelling van alle waarnemingen over het hele telseizoen. Het zijn dus niet de absolute aantallen.

 • 0 Watervogeltellingen VWG - 2023-03

  Grauwe gans (904): waarvan 151 x in de Grote Polder, 180 in de Wilck en 144 in de Riethoornse polder. Kolgans (7739): verreweg de meeste in de Wilck t.w. 5539 stuks, en 1785 in de Groenendijkse polder. Knobbelzwaan (632): 94 in de Grote Polder en 76 in de Geer en Buurtpolder. Fuut (80) waarvan 19 op de Wijde Aa en 14 op de Zegerplas. Nijlgans (86): 24 exemplaren in polder Achthoven. Bergeend (76): 21 exemplaren verbleven in de Oostbroekpolder. Krakeend (673): 94 x in de Wilck en 162  x in de Riethoornse polder. Wintertaling (66): de meeste in de Wilck t.w. 26 stuks. Zomertaling: een erg vroeg exemplaar in de Wilck. Slobeend (40) waarvan bijna alles in polder Achthoven (17) en de Wilck (16) Smient (5789) waarvan  2/3 in de Wilck t.w. 3835 vogels. Pijlstaart 4 x in polder Achthoven. Wulp (199): hiervan 127 in de Westbroekpolder en 64 in de Grote Polder. Scholekster (497): 92 bij de Wijde Aa en 132 in de Munnikkenpolder. Tureluur (71): 20 in polder Achthoven en 25 in de Wilck. Grutto (338): 130 stuks in de Munnikkenpolder, 86 in polder Achthoven. Watersnip: 8 x  in de Wilck. Kemphaan: 7 stuks in de Munnikkenpolder. Kluut : 6 in de Munnikkenpolder en 2 in polder Achthoven.Foto: Kluut Munnikkenpolder 2021 (Ton Reniers) En verder: Sperwer 1 x in de Wilck. Buizerd (24): hiervan 6 in de Wilck Fazant (46) waarvan 27 in polder Achthoven. IJsvogel 1 x bij de Zegerplas en 1 x polder Achthoven. Groene specht : 1 vogel in de Doespolder en 1 x in de HW Droogmakerij Ringmus 14 x in de Hondsdijkse polder en 1 in de Munnikkenpolder Kneu 20 stuks in polder Achthoven. Graspieper (22) 14 x in polder Achthoven. Veldleeuwerik 6 x in de Wilck Grote gele kwikstaart 1 x in de Doespolder. Witte kwikstaart (41): 19 x in polder Achthoven Roodborsttapuit: 2 x in de Wilck en 1 x in de Lagenwaard. Cetti’s zanger: 2 x langs de Wijde Aa en 1 x in de Riethoornse polder. Stormmeeuw (5087). Van deze soort 1186 in de Groenendijkse polder. Zilvermeeuw (246): hiervan 116 in de Grote polder.

 • 1 Petten en tassen met VWG logo

  Beste Leden, In de laatste braakbal staat dat u petjes, mutsen, fleece vesten en polo’s kunt bestellen met het logo van de VWG er op. Misschien kunnen we het jullie nog makkelijker maken om in het bezit te omen van deze zeer leuke gadgets. Dus ..op de Algemene Leden Vergadering a.s. dinsdag 4 april kunt u tegen contante betaling van € 5.00 zo’n prachtige pet aanschaffen of voor maar € 1.50 een linnen tasje met logo. Dit is een eenmalige aanbieding want daarna betaald u weer de prijs zoals aangegeven in de laatste Braakbal. Ook ligt er een bestellijst tijdens de vergadering waar op je een polo of fleecevest kan bestellen (deze hoeven nog niet betaald te worden, het gaat alleen om het bestellen. Gerda, namens de PR-commissie. 

 • 0 Watervogeltellingen VWG - 2023-02

  Grauwe gans (1508): de hoogste aantallen in polder Achthoven en de Oostbroekpolder met respectievelijk 243 en 210 vogels. Kolgans (4767):  de meeste hiervan t.w. 1830 in de Groenendijkse polder, 1798 in de Oostbroekpolder en 500 in de Hazerswoudse Droogmakerij. Grote Canadese gans (301): waarvan 64 vogels in de Munnikkenpolder en 83 in de Westbroekpolder. Toendra rietgans (48): 30 in de Vlietpolder en 18 in de Gnephoek. Knobbelzwaan (646): 102 in de Grote Polder en 75 in de Geer en Buurt polder. Zwarte zwaan: 1 exemplaar in de Grote Polder. Dodaars: 4 x op de Zegerplas Bergeend (69): 20 in de Oostbroekpolder Krakeend (1073): de meeste in hun bolwerk de Riethoornse polder t.w. 503 vogels en 130 stuks in de Vlietpolder. Wintertaling (60): 41 in de Wilck Slobeend (37): 36 in de Wilck Smient (10054): waarvan 4949 in de Wilck en 1472 in de Westbroekpolder. Wilde eend (847): 110 in de Riethoornse polder. Pijlstaart:  alle 13 in de Wilck Tafeleend: 8 v0gels in de Munnikkenpolder Waterhoen (171): dit maal de het hoogste aantal in polder Achthoven t.w. 29 stuks. Grote zilverreiger (62): zowel in de Munnikkenpolder als in de Oostbroekpolder 8 exemplaren. Koereiger: 1 x in de Groenendijkse polder Wulp (120): 102 x in de Vlietpolder Goudplevier: nog een restant van 157 stuks in de Wilck Kievit (3531): hiervan 2571 vogels in de Wilck en 360 in de Lagenwaard. Scholekster (372): de aantallen lopen snel op en vrijwel in alle telgebieden waargenomen. Van deze soort de meeste bij de Wijde Aa t.w. 95 stuks. Grutto: inmiddels arriveren er steeds meer, maar de eerste exemplaren in deze teling t.w. 8 stuks zaten in de Munnikkenpolder. Watersnip: 1 x in de Wilck Kemphaan: 4 (vroege) vogels in de Wilck Ooievaar (10): 5 exemplaren in de Gnephoek En verder: Sperwer: 1 exemplaar zowel in de Barrepolder als in de Hondsdijkse polder Halsbandparkiet (38): 12 x bij de Zegerplas Goudhaan: 1 x in de Barrepolder Roodborsttapuit: 2 x in de Wilck Fazanten  (36) werden gezien in de polder Achthoven (20 stuks), Riethoornsepolder (13 stuks) Boterpolder  (2x) en Hondsdijkse polder (1x) Ringmus (6): 3 vogels in zowel de Hondsdijkse polder als in de Grote polder. Opvallend veel kokmeeuwen (11003) in de Geer en Buurtpolder en Riethoornse polder met respectievelijk 5300 en 4000 vogels. Eveneens opvallend veel kauwen (637)  in de Gemenewegsepolder (150 stuks) en de Grote polder (126 x). Tot slot nog 39 zilvermeeuwen (139) op een kluitje in de Munnikkenpolder

 • 0 Koereiger

  Koereiger In ons land is de soort nog steeds zeldzaam, maar inmiddels wordt de koereiger het jaar door waargenomen. Er zwerft een groep van 40 a 50 vogels door Nederland. In 1998 werd het eerste broedgeval van koereiger in Nederland vastgesteld in de aalscholverkolonie van Wanneperveen. Er zijn geen jongen uitgevlogen. Daarna bleef het een tijdje stil.  Ook in 2006 (Braakman), 2009  en 2016 waren er niet succesvolle broedgevallen. In 2021 hingen maar liefst zes koereigers rond in De Auken nabij Giethoorn. Een drietal werden al baltsend gezien. Het heeft uiteindelijk ook tot minstens een succesvol broedgeval geleid. Er zijn 2 vliegende juvenielen waargenomen. In 2022 zijn wederom 3 nesten gevonden in de gemengde aalscholver, lepelaar en reigerkolonie in de Wieden en er werden minimaal 8 jongen vliegvlug. In hetzelfde jaar waren er ook drie nesten in Zeeuws Vlaanderen, helaas zonder succes (jongen zijn overleden voordat ze vliegvlug waren).  Koereigers zijn minder dan andere reigers gebonden aan water, en aan te treffen in weilanden met koeien, paarden of schapen. Ook liften ze graag op de rug van een schaap of koe mee. Ze leven van de door het vee opgejaagde insecten, maar pikken deze ook van de lijven van het vee. Verder jagen ze op kleine amfibieën. Van oorsprong komt de soort uit Afrika en bewoonde daar draslanden, cultuurland en graslanden. De vogel heeft zich sinds het begin van de twintigste eeuw (waarschijnlijk op eigen kracht) verspreid over Zuidwest-Europa en is in de jaren 1930 ook de Atlantische Oceaan overgestoken en heeft zich binnen 40 jaar via Zuid-Amerika over dit continent in zowel zuidelijke als noordelijke richting, tot in Noord-Amerika uitgebreid. De koereiger broedde in 1968 voor het eerst in Zuid-Frankrijk. De grootte van de populatie wordt geschat op 3,8 tot 7,6 miljoen exemplaren en gaat nog in aantal vooruit. Om deze redenen staat de koereiger als niet bedreigd op de rode lijst van de IUCN. In ons gebied en directe omgeving wordt de soort ook met enige regelmaat gezien door het jaar heen. Meestal in het winterhalfjaar.