• 0 Watervogeltellingen VWG - 2021-02

  Koud! Bij deze de nieuwsbrief van onze tellingen van de februari 2021. Alle 21 polders  zijn ingevuld en verwerkt. Vermoedelijk door de ongunstige weersomstandigheden (veel ijs, sneeuw en kou) is het aantal getelde soorten voor een deel van onze polders beduidend lager (- 30 tot - 60%) dan gebruikelijk in dezelfde periode in voorgaande jaren.  Ook is voor veel  soorten het aantal getelde vogels beduidend lager. Hieronder de meest in het oog springende waarnemingen wat betreft aantal en/of soorten februari. Kleine zwanen zijn gemeld in de Munnikkenpolder,  Polder Achthoven, De Wilck en de Hondsdijkse Polder met respectievelijk 53, 50, 11 en 5 stuks. Bij de eerste 2 genoemde polders kan sprake zijn van een dubbeltelling aangezien beide gebieden erg dicht bij elkaar liggen, op verschillende dagen zijn geteld en het ongeveer hetzelfde aantal betreft. Kolganzen zijn geteld in  de Westbroekpolder  en de Grote Polder (N+Z) met respectievelijk 346 en 1350 stuks. Grauwe ganzen waren met 613, 679 en 708 stuks redelijk vertegenwoordig in de Grote Polder, de Oostbroekpolder en de Riethoornse Polder. Grote Canadese gans zat met 190 exemplaren in de Doespolder. Voor de smient was dit maal De Wilck niet de favoriete plek (slechts 600). De meeste zaten in en bij de wakken van de grotere plassen als de Wijde Aa, de Zegerplas en Munnikkenpolder (Vadedoplas) met respectievelijk 3752, 6000 en 1100 stuks. Flinke aantallen krakeenden zaten in de Grote Polder (570) Zegerplas (340) en de Wijde Aa (291). Op deze laatst genoemde plek ook 715 wilde eenden. Kuifeenden  zaten dit maal voornamelijk in de Zegerplas t.w. 350 stuks. Meerkoeten zijn in ons hele telgebied goed vertegenwoordigd met in totaal 3566 stuks waarvan de meeste, t.w. 522,  in Polder Achthoven En verder: Wulpen met 704 in de Vlietpolder en 1248 in de Doespolder. Naast elkaar gelegen polders maar geen dubbeltelling omdat de telling op dezelfde dag en tijd is uitgevoerd. Wel leuk om te vermelden dat sinds enkele weken een wulpenslaapplaats is gevestigd in de Munnikkenpolder. De laatste telling  hier geeft ongeveer 1400 exemplaren aan. Grote gele kwikstaart   1x in de Hondsdijkse Polder IJsvogels  zijn geteld  in zowel  de Riethoornse Polder (1x) en bij de Zegerplas (2 x). Houtsnip is waargenomen bij de Zegerplas (1 x) en in de Vlietpolder (2 x) Sperwer werd gezien in de Grote Polder en de Doespolder. Beide keren 1 exemplaar. Slechtvalk: 1 x in Polder Achthoven. Aalscholver: een hoog aantal gezien de gebruikelijke  (rond de 10) aantallen voor deze soort t.w. 35 stuks in/bij de Zegerplas.  Ze zijn al in broedkleed. Grote Zilverreiger en Blauwe Reiger Ik heb dit maal eens gekeken naar de februaritellingen van de afgelopen 5 jaar voor de blauwe reiger en de grote zilverreiger binnen ons hele telgebied. Het is duidelijk te zien dat in februari 2021 de aantallen voor beide soorten veel lager zijn dan in de voorgaande 4 jaren. Mogelijke oorzaak de plotselinge koude periode met veel sneeuw en ijs. De Grote zilver is bijna geheel verdwenen en van de Blauwe zijn er minder dan 50% nog aanwezig.

 • 0 Watervogeltellingen VWG - 2021-01

  Bij deze de nieuwsbrief van onze tellingen van de eerste maand van het nieuwe jaar. De gegevens voor 18 van onze 21 polders  zijn ingevuld en verwerkt. Hieronder de meest in het oog springende waarnemingen wat betreft aantal en/of soorten in december. Bijzonderheden per soort  Kleine zwaan; hiervan zijn er 102 gezien in de Hondsdijkse Polder. Toendra rietgans; deze soort werd in meerdere polders geteld de meeste zaten dit keer in Woubrugge Kerkweg met 905 stuks en  de Lagenwaard met 710 stuks. Kolganzen waren het best vertegenwoordigd in de Oostbroekpolder met 1499, de Grote polder met 825 en de Lagenwaard met 820 stuks. Grote Canadese gans: 114 in de Vlietpolder en 148 in de Westbroekpolder. De meeste krakeenden zaten in de Riethoornse polder t.w. 224 exemplaren. Wulpen hadden hun favoriet stekken in de Vlietpolder en Hondsdijkse Polder met respectievelijk1543 en 720 stuks. Voor smienten (5106), goudplevieren (1858) en kieviten (3318) is de Wilck de aangewezen plek. Opvallende waarnemingen 1 Grote gele kwikstaart zowel in de Lagenwaard als in de Honsdijkse Polder. 10 graspiepers in de Grote polder en 13 in de Gnephoek. 2 goudhaantjes zowel bij de Zegerplas als in de Riethoornse Polder. 3 Witte kwikstaarten werden (al) gezien in De Wilck (1), Oostbroekpolder (2). 1 ijsvogel in polder Achthoven. Hier ook 2 roodborsttapuiten. 1 zwarte zwaan in de Doespolder. 1 slechtvalk in de Oostbroekpolder. 1 sperwer in de Hondsdijkse polder. 11 buizerds in De Wilck Tot slot een soort die we niet vaak tegenkomen in onze telgebieden, de kleine zilverreiger, met 2 exemplaren in de Riethoornse polder aanwezig. En wie zegt dat waterhoentjes steeds minder worden in aantal, moet eens gaan kijken in de Riethoornse polder.  Maar liefst 53 stuks.

 • 1 Watervogeltellingen VWG - 2020-11

  Bij deze de nieuwsbrief van onze tellingen van de afgelopen maand. Dit maal zijn de gegevens voor 20 van onze 21 polders ingevuld. Eerst nog een kleine aanvulling van opvallende waarnemingen die ik in de nieuwsbrief van oktober ben vergeten te vermelden t.w. IJsvogel 1 x in  De Wilck, de Vlietpolder en de Oostbroekpolder en Bokje 1 x  in de Wilck. Deze soort wordt vrij zelden gemeld in de wintertellingen. Ook nog 2 zwarte mezen  in de Geer en Buurtpolder. Het overzicht De grote Canadese gans was goed vertegenwoordigd met 173 stuks in de Vlietpolder, 121 stuks in de  Oostbroekpolder en 85 stuks in  Polder Achthoven.  Van de  kolgans zaten er maar liefst 2925 in de Oostbroekpolder.  In de Lagenwaardse polder werden 312 nijlganzen gespot. Uiteraard weer heel veel smienten, 5020 stuks, in De Wilck en 1105 in de Groenendijkse Polder.  Ook in De Wilck 76 slobeenden en 1 slechtvalk. De krakeend was talrijk in de Riethoornse Polder  met 184 stuks, en ook in de Boterpolder  een mooi aantal van 54 stuks. De Grote Polder (noord en zuid tezamen) telde  zoals gewoonlijk weer het grootste aantal knobbelzwanen t.w. 158 stuks De meeste Goudplevieren werden gezien in de Groenendijkse polder en Barrepolder met respectievelijk 330 en 135 stuks. Ook in de Groenendijkse polder 506 wulpen. In de Gnephoek zijn 20 ringmussen en 20 veldleeuweriken geteld. Op de Zegerplas dobberden 4 dodaarzen. Zowel in de Lagenwaardse polder als de Hondsdijkse polder vielen 2 watersnippen op. In de Oostbroek polder en de Barrepolder werd 1 grote gele kwikstaart waargenomen. Tot slot 1 x zwarte zwaan in de Boterpolder. Verder een keer aandacht voor een paar soorten die vaak onder de radar blijven omdat ze (te) gewoon zijn. Ze staan  bij elke telling in vrijwel al onze gebieden op de lijst.  Dit maal zijn dat de grote Canadese gans, de knobbelzwaan en de stormmeeuw. Om met deze laatste te beginnen, op de bijgevoegde verspreidingskaart  van november is te zien dat ons deel van het Groene Hart kennelijk erg geliefd is als foerageerplek. De aantallen behoren duidelijk bij de hoogste in onze provincie. Voor ons telgebied zijn  er dat bijna 2000 in de afgelopen maand november. Wat betreft  knobbelzwaan en grote Canadese gans: beide soorten lijken in de loop der jaren toe te nemen zoals in onderstaande grafieken te zien is. Dit geldt zeker voor de laatst genoemde soort. In de grafieken zijn de tellingen van oktober en november over de laatste 10 jaar weergegeven.

 • 0 Watervogeltellingen VWG - 2020-10

  Van 5 onze polders ontbreken jammer genoeg  door verschillende omstandigheden, de resultaten. Op het moment dat ik dit schrijf is de herfst alweer een dikke maand onderweg, hoewel op sommige dagen de temperatuur doet vermoeden dat het nog /al weer voorjaar is. Het aantal wintergasten neemt  langzaam toe en het aantal waarnemingen van onze wegtrekkende broedvogels neemt inmiddels duidelijk af. Hieronder weer de meest in het oog springende waarnemingen voor afgelopen maand. Het overzicht Wat betreft wegtrekkende zangvogels werd er 1 tjiftjaf geteld in de Barrepolder. Er waren 2 zwarte roodstaarten aanwezig in de Westbroekpolder, 8 veldleeuweriken werden opgemerkt in de Grote polder en 1 tapuit in De Wilck. Ook werden er nog 2 late boerenzwaluwen  geteld in de Oostbroekpolder.   Verder  zijn er ijsvogels geteld in respectievelijk de Lagenwaardse polder (1x) en Hondsdijkse polder (2x).  3 grote gele kwikstaarten waren aanwezig in polder Achthoven evenals een blauwe kiekendief.  De eerste koperwieken zijn alweer geteld waarvan 20 stuks gespot in de Grote polder.  Een groep van 52 kramsvogels werd gezien in de  Munnikkenpolder. Hier ook 18 putters aanwezig. Maar liefst 82 houtduiven waren present in de Doespolder.  In en rond de Zegerplas  werden 13 futen en 8 staartmezen geteld. Er werden 544 en 435 wulpen geteld in respectievelijk de Vlietpolder en de Gemenewegse polder. Voor de goudplevieren was De Wilck weer top of the bill met 2331 stuks.  Dit geldt ook voor de weer in aantallen toenemende smienten in dit Natura 2000 gebied t.w. 3736 stuks op afstand gevolgd door 378 stuks in de Vlietpolder.  Kolganzen werden waargenomen in de Wilck en de Oostbroekpolder met respectievelijk 1109 en 1403 stuks. Er zou in dit geval mogelijk sprake kunnen zijn van dubbeltelling, aangezien deze 2 polders aan elkaar grenzen en groepen ganzen zich tussen  tellingen door kunnen verplaatsen (zie hiervoor ook een van mijn nieuwsbrieven in het seizoen 19-20).  Eveneens in de Oostbroekpolder 1556 grauwe ganzen. Deze soort was ook met 1080 stuks aanwezig in de Lagenwaardse polder. In de Westbroekpolder zaten 159 grote Canadese ganzen. Tot slot nog een telling van 30 watersnippen in De Wilck. Succes met de teling van het komende weekend op 14 en 15 november.

 • 0 Watervogeltellingen VWG - 2020-02

  Hierbij de februari-nieuwsbrief van onze tellingen voor Sovon. Ondanks het matige tot slechte weer tijdens betreffend weekend, is er toch weer behoorlijk geteld. Ditmaal in 18 van onze 21 gebieden/polders. Inmiddels is de winter vroeg aan het aflopen. De aantallen smienten en ganzen lopen al sterk terug, kleine zwanen zijn niet meer gemeld. De eerste weidevogels zijn alweer in redelijke aantallen hier en daar waargenomen. Hieronder wederom de meest in het oog springende waarnemingen voor deze maand. Het overzicht Van de toendra rietgans zaten er nog maar 360  (vorige maand nog 2200) in de Lagenwaardse Polder. Kolgans was nog redelijk goed vertegenwoordigd met 2087 exemplaren in de Westbroekpolder en 850 in de Lagenwaard. Het aantal smienten is inmiddels gedaald tot 3780 stuks in De Wilck.   De nijlgans was goed vertegenwoordigd in Geer en Buurt Polder en Boterpolder met respectievelijk 40 en 30 stuks. De scholeksters zijn zich al weer aan het vestigen met 71 en 82 stuks als grootste aantallen bij /in respectievelijk de Zegerplas en de Munnikkenpolder. Er zijn ook 58 grutto’s en 18 tafeleenden geteld in de Munnikkenpolder. De ekster was talrijk in de Vlietpolder t.w. 31 stuks. Een slechtvalk werd gezien in de Oostbroekpolder. Een grote gele kwikstaart werd waargenomen in zowel de Oostbroekpolder als de Polder Achthoven. Twee witte kwikstaarten in de Doespolder. Putters zaten met 17 stuks in de Barrepolder. 22 groenlingen zijn geteld in de Geer en Buurt Polder. 1 tjiftjaf was aanwezig in de Riethoornse Polder Ooievaar respectievelijk 1 en 2 in de Vlietpolder en de Oostbroekpolder. Grote zilverreigers blijven goed scoren met 29 en 15 stuks in de Lagenwaard en de Oostbroekpolder. Meeuwen en duiven Het is ook wel aardig om het aantal verschillende meeuwen eens met elkaar te vergelijken. Hetzelfde heb ik gedaan voor de duiven. Beide zijn de totalen voor meeuwensoorten en duivensoorten in ons hele telgebied in februari.

 • 0 Ganzen en Zwanen | Wilde Eend - Sovon - 2020-01

  Het overzicht. Kleine zwanen: jammer genoeg moet de vermelding van 75 stuks kleine zwanen in de Riethoornse Polder bij de decembertelling van 2019 worden teruggetrokken. Het betrof hier een verschrijving van de waarnemer.De vogels zijn  dit maal  wel geteld in de Hondsdijkse Polder t.w. 56 stuks. Deze polder lijkt regelmatig  als slaapplaats te fungeren voor deze soort.De kleine zwaan scoort al enkele winters helaas wat lagere aantallen in onze regio. Gaan wij hiermee ook de dalende landelijke trend  (afname al sinds 1995/2000) volgen?  Mogelijke redenen hiervoor zijn een reeks van zachtere winters in de laatste jaren, waardoor kleine zwanen later arriveren, eerder vertrekken en ook vaker noordelijker blijven pleisteren. Ook slechtere broedresultaten spelen een rol. De Kolgans  was met 932, 750 en 420 stuks het best vertegenwoordigd in respectievelijk de Westbroek Polder, de Lagenwaardse Polder en De Wilck.  Toendra rietganzen waren met 2200 exemplaren ruim aanwezig opnieuw in de Lagenwaardse Polder. Grote Canadese gans was goed voor 223 en 168 stuks in respectievelijk de  Polder  Achthoven en de Westbroek Polder. Van de grauwe gans  werden de meeste geteld in de Grote Polder, t.w. 838.Maar ook 340 in de Boterpolder en 309 in de Polder Achthoven. Voorts; De Wilck was goed voor 5020 smienten en 135 wulpen.  Kieviten zijn nog steeds redelijk talrijk in ons telgebied door de zachte winter. Iin de Lagenwaardse polder werden er 900 geteld. 12 buizerden  en 1 slechtvalk gezien in de De Wilck. Een sperwer werd waargenomen zowel in de Riethoornse Polder als in de Gnephoek. In deze laatste polder ook 30 graspiepers.  8 dodaarzen trokken hun baantje op de Zegerplas. Dat het een zachte winter is, blijkt  ook door de de vroege waarneming van een paar scholeksters in de Munnikken Polder (1) en De Wilck (2). In januari zit deze soort meestal nog langs de kust. Kampioen grote zilverreiger  dit maal overtuigend de Lagenwaardse Polder met 27 stuks. Mogelijk komt dit door de nabijheid van een slaapplaats waar er deze maand minstens 48 zijn geteld. Het aantal getelde grote zilverreigers versus blauwe reigers  in ons gebied is dit maal 95 om 115.

 • 0 Watervogeltellingen VWG - 2019-12

  Bij deze de december-nieuwsbrief m.b.t onze tellingen voor de Sovon in het winterhalfjaar. Dit maal zijn de telgegevens van al onze telgebieden ingevoerd.  Ook nu weer heb ik de meest in het oog springende waarnemingen of grootste aantallen opgenomen in deze brief. De eerste kleine zwanen zijn inmiddels ook present tijdens onze wintertelingen. In de Lagenwaardse Polder en Hondsdijkse Polder werden er respectievelijk 21 en 7 geteld. In de Riethoornse Polder maar liefst 75. Kolgans en toendra rietgans waren met 2270 en 2860 exemplaren vertegenwoordigd,  eveneens in de Lagenwaardse Polder. Een geliefde polder voor veel soorten (zoals hieronder blijkt). Grote Canadese gans was talrijk met 182 en 195 stuks in  de Achthovener Polder en de Westbroek Polder. De meeste van deze exoot werden echter geteld in de Munnikkenpolder t.w. 246 vogels.  De knobbelzwaan was het meest talrijk in de Grote Polder met 212 exemplaren. Nijlganzen deden het goed in de Vlietpolder en Hondsdijkse Polder met 120 en 94 stuks. Deze exoot lijkt inmiddels over het hoogtepunt van zijn groei heen te zijn in ons land (Sovon). In De Wilck 2200 goudplevieren en 7492 smienten.  Ook in deze polder 405 wulpen. Van dezelfde soort 459 exemplaren in de Groenendijkse Polder. Kieviten zijn nog steeds massaal aanwezig in ons telgebied door de zachte winter. Alleen al in de Groenendijkse Polder 2650 stuks. De stormmeeuw is zoals gebruikelijk zeer talrijk in onze polders beneden de N11, te weten ruim 2300  wederom in de Groenendijkse Polder en 900 stuks in de Barrepolder, maar nu ook 900 in de Lagenwaardse Polder. In totaal zijn er ruim 7500 geteld. De wilde eend tenslotte sluit het rijtje van de grote getallen af met 260 exemplaren op de Wijde Aa. En verder: Werd er 1 ooievaar geteld in zowel de Barrepolder als in de Gnephoek. Wars er 1 havik en 1 blauwe kiekendief aanwezig in De Wilck. De laatste soort ook in de Lagenwaardse Polder evenals 1 ijsvogel aldaar. 1 Carolina eend werd gezien in de Oostbroekpolder. Kampioenen grote zilverreiger  zijn dit maal de Lagenwaardse Polder en de Oostbroekpolder met respectievelijk 18 en 15 stuks. In totaal werden er dit telweekend 95 geteld in ons gebied. Smienten in de Wilck Het is wel eens leuk om terug te kijken en te volgen hoe het zit met bv het verloop van het aantal smienten tijdens de decembertelling in de Wilck. December en januari zijn doorgaans de maanden met de meeste smienten. Zoals bekend is de Wilck het bolwerk in onze regio voor overwinterende smienten, een  aanwijssoort voor dit gebied dat in 2013 de status Natura 2000 gebied heeft gekregen. In figuur op de site is te zien dat met enige schommeling in de aantallen er toch een lichte stijging van het aantal getelde smienten lijkt te zijn over het afgelopen decennium. Welke vogels komen het meest voor in ons telgebied? Daarnaast heb ik  het aantal eendensoorten in onze telgebieden in december 2019 eens met elkaar vergeleken. In de figuur op de site is te zien welke eend veruit het talrijkst is en wie nummer twee is!

 • 2 Watervogeltellingen VWG - 2019-11

  Bij deze de november-nieuwsbrief m.b.t onze tellingen voor de Sovon in het winterhalfjaar. Dit maal zijn voor 18 van onze 21 gebieden de telgegevens ingevoerd (86 %). Ook nu weer heb ik de leukste, meest bijzondere of grootste aantallen opgenomen in deze brief. Maar eerst nog een paar vergeten leuke waarnemingen van september en oktober t.w. respectievelijk 10 paapjes en 1 koereiger, beide soorten in de Wilck. Koereigers worden nu nog steeds in de ons telgebied omringende polders waargenomen, dus wellicht in de toekomst vaker in ons gebied. November telling De aantallen wintergasten (eenden en ganzen) nemen inmiddels behoorlijk toe. Van de wulp zijn er in Polder Achthoven, Hondsdijkse Polder en Groenendijkse Polder zijn respectievelijk 246, 310 en 370 geteld. De nijlgans was goed vertegenwoordigd in Vlietpolder en Lagenwaardse Polder met respectievelijk 99 en 85 stuks. Grote Canadese gans was prominent aanwezig in de Munnikkenpolder, en Westbroekpolder met 93 en 380 stuks. Van de grauwe gans zijn er 562 geteld in de Munnikkenpolder en1224 in de Grote Polder. Hier ook 95 knobbelzwanen. De smient doet het uiteraard geweldig in de Wilck met 6051 stuks. Ook in deze polder 1850 goudplevieren, 1125 kolganzen  en maar liefst 3650 kieviten. Goudplevieren zaten ook met 600 stuks in de Groenendijkse Polder. Het waterhoen was met respectievelijk 30 en 27 stuks goed vertegenwoordigd in de Doespolder en Hondsdijkse Polder. Tot zover de grotere aantallen. Ook van andere leuke, minder algemene soorten is melding gemaakt. Deels wellicht nog trek. Een slechtvalk in de Wilck. Een grote gele kwikstaart in de Gemenewegse Polder. Een zwarte ruiter in Polder Achthoven. Een havik en een smelleken in de Lagenwaardse Polder. Van de buizerd werden er maar liefst 13 geteld in de Barrepolder. Kramsvogels werden gezien In de Vlietpolder en Barrepolder met 25 en 15 stuks. Koperwieken, hoewel nog in geringe aantallen, werden gezien bij de Zegerplas. 2 stuks. Veldleeuwerik 6 stuks, in Polder Gnephoek. Tot slot, 8 dodaarzen werden waargenomen op de Wijde Aa. Volgende tellling De volgende telling  vindt plaats rond en in het weekend van  zaterdag 14 december en zondag 15 december Met vriendelijke groet, Ton