• 0 Geen oostelijke randweg om Hazerswoude-dorp!

  Naar aanleiding van het artikel in het Leidsch Dagblad van 20 november jl. over de verkeersperikelen rond Hazerswoude-dorp heeft het bestuur het volgende artikel aan het LD aangeboden. Fijn dat ook de boeren in dit gebied de oostelijke rondweg niet zien zitten. De heer Kerkvliet merkt in het artikel terecht op dat het Spookverlaat-gebied, waar de weg dwars door heen zou moeten komen, zo uniek is als een schilderij van Rembrandt. Maar waarom is dit gebied dan zo uniek? Het gebied kent grote natuurwaarden. Het herbergt onder andere een flinke hoeveelheid broedende spotvogels, een zogenaamde Rode Lijst-soort. Vogelsoorten op de Rode Lijst moeten wettelijk extra beschermd worden. Maar wat het gebied echt onvervangbaar maakt, is het feit dat de oude houtkade al honderden jaren in dezelfde staat wordt beheerd. Het Spookverlaat is daarmee uit het oogpunt van natuur- en cultuurhistorie onvervangbaar. Het duurt, indien aangetast, weer eeuwen voor een dergelijk gebied in de oude staat kan worden bewonderd. Dat betekent dat de provincie hier niet, zoals wel vaker is gebeurd bij andere wegaanleggen, kan zeggen dat de natuur wel elders gecompenseerd kan worden. Wil men dan de oude essenstoven, knotwilgen en elzen gaan verplanten naar een nieuw gebiedje? Dat is onmogelijk. Het zou mooi zijn indien de vele wandelaars en natuurminnaars die het Spookverlaat in grote getalen bezoeken, ook hun stem zouden verheffen tegen dit onzalige plan. Wat weg is komt niet meer terug!

 • 0 Oostelijke randweg - Aantrekkelijk voor wie?

  INGEZONDEN BRIEF - Naar aanleiding van het artikel in het Leidsch Dagblad van zaterdag 7 november jl. over de oostelijke randweg Hazerswoude wil het bestuur van de vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o. graag reageren. Er staat dat de provincie de oostelijke randweg de meest aantrekkelijke optie vindt. Aantrekkelijk voor wie? Deze randweg zou door of vlak langs het prachtige natuurgebied Spookverlaat moeten komen te liggen. In dit gebied ligt een eeuwenoude houtkade, mogelijk de oudste in de provincie. Die kade is vanuit cultuurhistorisch oogpunt zeer bijzonder: het is één van de weinige ongerepte houtkades die in onze provincie over zijn gebleven. Verder is het gebied ook interessant vanwege de natuur en de rust. Veel wandelaars maken gebruik van het prachtige pad over de kade. Onze vogelwerkgroep beheert dit gebied al veertig jaar, tegenwoordig voor Staatsbosbeheer. In het gebied ligt een vogelhut met uitzicht op een plas, waar regelmatig de ijsvogel, de roerdomp en de waterral kunnen worden gezien. Ook staat er een ooievaarspaal, waarop ieder jaar trouw wordt gebroed door een ooievaarsstel. In uw artikel staat dat om bezwaren van natuurorganisaties weg te nemen, de weg eventueel verdiept kan worden aangelegd. We melden nu alvast dat dat onze bezwaren zeker niet wegneemt. Ten eerste zal die verdiepte ligging uiteindelijk, als alles weer duurder blijkt uit te vallen dan geraamd, als eerste weer geschrapt worden. Verder blijft de geluidshinder ondanks verdiepte ligging aanwezig, want verdiepte ligging is geen tunnel.  Bovendien zal tijdens de aanleg er door het gegraaf in de nu nog ongerepte veenweidegrond extra verstoring van de natuur optreden. Onze vogelwerkgroep zal alles in het werk stellen om dit prachtige gebied voor ons en onze kinderen te behouden. 

 • 0 Watervogeltellingen VWG - 2020-10

  Van 5 onze polders ontbreken jammer genoeg  door verschillende omstandigheden, de resultaten. Op het moment dat ik dit schrijf is de herfst alweer een dikke maand onderweg, hoewel op sommige dagen de temperatuur doet vermoeden dat het nog /al weer voorjaar is. Het aantal wintergasten neemt  langzaam toe en het aantal waarnemingen van onze wegtrekkende broedvogels neemt inmiddels duidelijk af. Hieronder weer de meest in het oog springende waarnemingen voor afgelopen maand. Het overzicht Wat betreft wegtrekkende zangvogels werd er 1 tjiftjaf geteld in de Barrepolder. Er waren 2 zwarte roodstaarten aanwezig in de Westbroekpolder, 8 veldleeuweriken werden opgemerkt in de Grote polder en 1 tapuit in De Wilck. Ook werden er nog 2 late boerenzwaluwen  geteld in de Oostbroekpolder.   Verder  zijn er ijsvogels geteld in respectievelijk de Lagenwaardse polder (1x) en Hondsdijkse polder (2x).  3 grote gele kwikstaarten waren aanwezig in polder Achthoven evenals een blauwe kiekendief.  De eerste koperwieken zijn alweer geteld waarvan 20 stuks gespot in de Grote polder.  Een groep van 52 kramsvogels werd gezien in de  Munnikkenpolder. Hier ook 18 putters aanwezig. Maar liefst 82 houtduiven waren present in de Doespolder.  In en rond de Zegerplas  werden 13 futen en 8 staartmezen geteld. Er werden 544 en 435 wulpen geteld in respectievelijk de Vlietpolder en de Gemenewegse polder. Voor de goudplevieren was De Wilck weer top of the bill met 2331 stuks.  Dit geldt ook voor de weer in aantallen toenemende smienten in dit Natura 2000 gebied t.w. 3736 stuks op afstand gevolgd door 378 stuks in de Vlietpolder.  Kolganzen werden waargenomen in de Wilck en de Oostbroekpolder met respectievelijk 1109 en 1403 stuks. Er zou in dit geval mogelijk sprake kunnen zijn van dubbeltelling, aangezien deze 2 polders aan elkaar grenzen en groepen ganzen zich tussen  tellingen door kunnen verplaatsen (zie hiervoor ook een van mijn nieuwsbrieven in het seizoen 19-20).  Eveneens in de Oostbroekpolder 1556 grauwe ganzen. Deze soort was ook met 1080 stuks aanwezig in de Lagenwaardse polder. In de Westbroekpolder zaten 159 grote Canadese ganzen. Tot slot nog een telling van 30 watersnippen in De Wilck. Succes met de teling van het komende weekend op 14 en 15 november.

 • 0 Ganzen en zwanen | Goudplevier en Kievitten | Wulp | Kanoet - Sovon - 2020-11

  Bij deze de watervogelnieuwsbrief in met daarin: Intro (van Menno Hornman); Ganzen en zwanen: massale aankomst voor de telling(van Kees Koffijberg); Binnenlandse Steltlopertelling: eerste indruk Goudplevier en Kievit in oktober (Romke & Menno); Slaapplaatsen: Wulp & zandwinputten & zonne-energie (Paul van Els); Wadden: wat is 't met de Kanoet op 't wad? (van Romke Kleefstra). Hier staan de nieuwsbrieven: NL en ZH.

 • 0 Onderteken de petitie voor het behoud van natuurgebied Het Watergat.

  Beste leden, De werkgroep Natuurlijk Delfland, een afdeling van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV), heeft de vogelwerkgroepen in Zuid-Holland opgeroepen de onderstaande petitie te ondertekenen. Het bestuur wil u graag in de gelegenheid stellen om deze petitie te ondertekenen. Het gaat om het behoud van natuurgebied Het Watergat. https://petities.nl/petitions/behoud-duinvallei-watergat?locale=nl In Monster aan de Rijnweg, vanaf de strandopgang bij de Molen tot het Schelpenpad, ligt een prachtig stukje natuur, het Watergat. Nog niet zo heel lang geleden stonden er kassen, maar het strookje land is te klein voorefficiënte tuinbouw. De strook land vormt een natuurlijke buffer voor het ernaast gelegen kwetsbare duingebied, dat op basis van Europese en landelijke richtlijnen is aangewezen als een Natura-2000 gebied. Als in de lente de schemer invalt, wordt op het Watergat een geweldig symfonie uitgevoerd. De zeldzame rugstreeppad, een van de vele amfibiesoorten die er verblijft, wekt verbazing met zijn imposant gekwaak. Mensen stappen van hun fiets om te luisteren. Dit hebben ze nog nooit gehoord. Als je goed kijkt, zie je de eerste vleermuizen boven het weiland. Zodra de eerste zonnestralen komen, verdwijnen pad en vleermuis en het stukje land wordt in bezit genomen door talloze vogels: verschillende soorten ganzen, kieviten, boven het weiland bidt de torenvalk en zweeft de buizerd. Soms komt zelfs de grote zilverreiger of de lepelaar in de slootjes vissen. Dit prachtige stukje natuur, waaraan het in de gemeente Westland zoveel ontbreekt, kan zelfs uitgroeien tot een uniek gebied, als we de natuur haar gang laten gaan. Net zoals de Banken, dat enkele kilometers zuidelijker bij ‘s-Gravenzande ligt, kan het een rust-of broedplek voor talloze vogels worden en een plaats waar reptielen en amfibieën goed gedijen. Bovendien is het een natuurlijke beschermer voor het Natura-2000 gebied. Natuurorganisaties willen zich hier graag voor inzetten. Maar nee! Er zijn plannen voor huizenbouw. De provincie Zuid-Holland dreigt een plan van de gemeente Westland goed te keuren. Zal men dan voorbijgaan aan de verhoogde uitstoot van stikstof en broeikasgassen, wat ongetwijfeld het gevolg zal zijn van het bouwen van 133 luxewoningen, in de prijsklasse tot 1,5 miljoeneuro? Beseft men dan niet dat het Natura-2000 gebied die verhoogde uitstoot van stikstof niet zal overleven? Wil men dan al het groen opofferen? Uit een enquête van de gemeente Westland bleek dat slechts 6% voorstander is voor bouw in het buitengebied. Er is geen behoefte aan luxewoningen. Er is behoefte aan groen. Het Watergat moet daarom behouden blijven en zich verder ontwikkelen tot een prachtig natuurgebied langs de duinen, waar jong en oud van kan genieten. Ook zal het bestuur een adhesiebetuiging sturen aan de KNNV.