• 0 VWG participeert bij ontwikkeling Gnephoek

  9 juli 2024 is de VWG aangeschoven bij het overleg van de gemeente Alphen over de organisatie van de participatie bij het inrichten van de Gnephoek. De gemeente is het participatie proces aan het inrichten. Ko Katsman zal namens ons deelnemen aan de overleggen over "water en groen". De gemeente zal met ons delen welke gegevens zijn gebruikt om de natuurwaarde van de Gnephoek te bepalen. Compensatie binnen de Gnep is uitganspunt. Compensatie door de Wilck uit te breiden wordt welwillend ontvangen. De VWG probeert via de VBN iemand, namens de VWG, aan te laten sluiten om een bijdrage aan de natuurvriendelijke inrichting van de wijk. Meer informatie: Contourenplan Veel groen in water n het noordelijk deel Gnephoek

 • 0 Van vloeitjes naar vogels - Ko Katsman e.a.

  Columns, beelden en gedichten om op te veren Hoe de vogelplaatjes uit 1960 van Rizla, een firma die shagrokers van vloeitjes voorzag, nog steeds een bron van inspiratie zijn voor verhalen, foto's en gedichten. Maar wat is er tussen 1960 en nu in de vogelwereld veranderd? Ko en Christine proberen daar een antwoord op te vinden. Met een heel persoonlijke toets door jeugdherinneringen op te halen en die te vergelijken met de huidige situatie. De oude, soms vergeelde plaatjes komen samen met digitale foto's. Gedichten geven de vogels een nieuwe dimensie. Persbericht (op site VWG) - Bestel informatie  

 • 0 Meer of minder zilverreigers? | Jaarverslag 2021-2022 - NL - Sovon

  Overwinteren er nou steeds meer grote zilverreigers of heb ik het mis? Met veel genoegen presenteert SOVON het rapport 'Watervogels in Nederland in 2021/2022’ aan. Dit rapport, dat dankzij vele tellers tot stand is gekomen, staat weer bol van de informatie over het voorkomen van watervogels in Nederland. De centrale thema’s dit jaar zijn de regionale trends en de seizoenspatronen van monitoringsoorten. Gegevens uit het Meetnet Slaapplaatsen zijn zoals gebruikelijk in de betreffende soortteksten opgenomen. Ook staat een nieuwsbericht op de website van Sovon waarin enkele bevindingen worden gedeeld. Mede namens de auteurs en de samenwerkende organisaties wenst Sovon je veel leesplezier toe. We hopen dat het rapport tellers motiveert om het telwerk voort te zetten. Het rapport is bij Sovon in te zien en te downloaden via deze link: Download het rapport    

 • 0 Is de Munnikkenpolder van groot belang voor watervogels of meer dan dat?

  De Munnikkenpolder is sinds de oplevering in 2016 van groot belang geworden voor watervogels. Vooral in de winter en het voorjaar slapen er ’s nachts veel steltlopers (wulp*, grutto* en kievit), ganzen en eenden. De Munnikkenpolder behoort nu tot de belangrijke binnenlandse slaapplaatsen van Nederland. Ook voor broedvogels (visdieven*, kluut en kleine plevier) is het gebied belangrijk. Windturbines zouden jaarrond een groot risico zijn voor alle rondvliegende vogels. Het zou goed zijn de Munnikkenpolder op te nemen in het Nationaal Natuur Netwerk NNN. Zo wordt de bescherming veel sterker. De slaapplaats van de wulpen, grutto’s en kieviten is op een slikplaat die nèt onder water staat. Die onbegroeide slikplaat wordt in stand gehouden door het zogenaamde “flexibele waterpeilbeheer”, dat wil zeggen meebewegend met de seizoenen. Als het beheer wordt overgedragen van de gemeente naar een gespecialiseerde natuurbeheerorganisatie wordt de natuurwaarde beter gewaarborgd. Die overdracht is ook vastgelegd in het W4-contract waarop de wethouder van Leiderdorp in 2002 zijn handtekening heeft gezet. Vier organisaties uit de Leidse regio hebben gezamenlijk een rapport geschreven over de biodiversiteit van de Munnikkenpolder. Alle waarnemingen die na de oplevering in 2016 zijn geregistreerd zijn samengebracht. Zij willen zo het natuurbelang onder aandacht van de politiek brengen. Het rapport is woensdag 10 april 2024 om 15:00 uur in de Munnikenpolder in Leiderdorp op het uitkijkpunt langs de Does aangeboden aan wethouder Gebke van Gaal. Download rapport : Het belang van de Munnikkenpolder voor de biodiversiteit - Hoofdrapport Bijlagen Meer informatie: Ron Mes 0610841587 Instituut Natuureducatie IVN regio Leiden, Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging KNNV Afd. Leiden e.o., (regionale) Vogelwerkgroep Koudekerk-Hazerswoude en Stichting Comité Doesbrug SCD. Op vogelsrijnwoude.nl staat nog meer over de Munnnikkenpolder.

 • 0 Watervogeltellingen VWG - 2024-03

  Hoeveel vogels en vogelsoorten zijn er in de Rijnstreek door ons geteld in de winter van 2023-2024? Bij deze de nieuwsbrief m.b.t. onze tellingen van maart. Al onze polders zijn weer geteld. Het is de laatste nieuwsbrief voor het seizoen 2023/2024. In april wordt er door een (klein) deel van onze tellers nog gegevens voor de Sovon verzameld, maar zoals bekend tellen de meesten van ons van oktober t/m maart. Om deze reden worden de telresultaten van september en april (nog) niet in een aparte nieuwsbrief verspreid. Hieronder de meest in het oog springende waarnemingen wat betreft aantal en/of leuke soorten. Achter een aantal soorten staat tussen haakjes vermeld (..) de totaaltelling deze maand in ons hele telgebied. Het voorjaar is losgebarsten en het aantal weidevogels neemt explosief toe, terwijl de wintergasten weer langzaam verdwijnen. Opvallende waarnemingen Kolgans (2147): de meeste in De Wilck t.w. 1889 stuks, en 256 in de Westbroekpolder. Soepgans: 23 exemplaren in de Droogmakerij. Knobbelzwaan (715): 96 in de Grote Polder, 89 in de Barrepolder en 110 in de Geer en Buurtpolder. Fuut (77) waarvan 19 op de Zegerplas. Dodaars|: 3 op eveneens de Zegerplas. Nijlgans (189): waarvan 66 exemplaren in de Munnikkenpolder Bergeend (75): 24 exemplaren verbleven in De Wilck.. Wintertaling (54): de meeste in de Wilck t.w. 36 stuks. Krakeend (428): hiervan 42 in de Boterpolder Smient (4984): waarvan 2/3 in de Wilck t.w. 3317 vogels. Grote zaagbek 1 exemplaar op de Zegerplas. Waterhoen (183): 29 in polder Achthoven. Lepelaar: 5 in de Munnikkenpolder en 4 in de Westbroekpolder. Wulp (198): hiervan 166 in de Westbroekpolder. Scholekster (362): 83 in De Wilck en 75 in de Munnikkenpolder. Grutto (739): 525 stuks in de Munnikkenpolder, Ook nog 2 IJslanders ertussen. Voorverzamelplek die elk jaar aantrekkelijker lijkt te worden voor deze soort. Tureluur (71) waarvan 29 in De Wilck. Kluut: 4 in de Munnikkenpolder. Bonte strandloper: 3 exemplaren eveneens in deze polder. Kokmeeuw (2247): hiervan 1220 op de Zegerplas en 500 in de Doespolder. Stormmeeuw (5103): 1700 stuks in de Riethoornse polder en 1050 in de Geer en Buurtpolder. En verder Sperwer 1 x in de Wilck en 2 in de Grote Polder. Slechtvalk, Havik en Smelleken: van alle drie 1 exemplaar in De Wilck Fazant (29) waarvan 19 in polder Achthoven. Houtduif (310): waarvan 56 in de Vlietpolder en 41 in Woubrugge Kerkweg. IJsvogel 1 x in de Groenedijkse polder. Groene specht: 1 vogel in de Hondsdijkse polder. Ringmus (19) waarvan 12 in de Hondsdijkse polder Veldleeuwerik 5 x in de Wilck. Boomleeuwerik 7 in de Grote Polder. Gele kwikstaart: 1 vroege in de Droogmakerij. Witte kwikstaart (34): 15 x in de Grote polder. Boomkruiper 6 x bij de Zegerplas. Tjiftjaf (20) waarvan 5 bij de Wijde Aa en 4 in de Riethoornse polder Putter (29) waarvan 11 in polder Achthoven. Cettis’ zanger (5): 2 x langs de Wijde Aa en 1 x in de Munnikkenpolder, 1 x in de Barrepolder en 1 x in de Geer en Buurtpolder. Enkele weetjes We hebben met zijn allen 107 soorten geturfd in het seizoen 23/24. Vergelijkbaar met voorgaande jaren (in 22/23 waren dat 104 soorten). Hiervan 7 exoten (zwarte zwaan, halsbandparkiet, fazant, grote Canadese gans, mandarijneend, nijlgans en muskuseend). De top 3 soortenrijkste* telgebieden gedurende dit hele telseizoen zijn respectievelijk de Munnikkenpolder met 71, polder Achthoven met 67 ende Wilck met 65 soorten. De top 10 talrijkste** soorten waren1) Smient 41440 x geteld (fractioneel lager dan 22/23)2) Spreeuw 28139 x geteld.3) Stormmeeuw 26059 x geteld.4) Kolgans 18999 x geteld5) Grauwe gans 18172 x geteld.6) Meerkoet 15582 x geteld.7) Kievit 15508 x geteld.8) Kokmeeuw 10067 x geteld9) Wilde eend 6953 x geteld10) Krakeend 5611 x geteld. Verschillende hoogtepunten. Voor iedereen net iets anders, maar ik noem hierbij o.a. velduil, porseleinhoen, boomleeuwerik, smelleken, kleine rietgans en koereiger…. De opmars van de Cetti’szanger gaat maar door. Inmiddels op 6 (verleden jaar 5) verschillende locaties in ons telgebied waargenomen. In het seizoen 18/19 voor het eerst 1 waarneming in de hele telperiode. Inmiddels zitten we op 15 waarnemingen (cumulatief) dit telseizoen. * De soortenrijkdom is vooral afhankelijk van de grootte, gebruik en de inrichting van een telgebied. Het is dus niet toevallig dat De Wilck (Natura 2000 gebied) en polder Achthoven (deels NNN gebied = Doeshofpolder) hoog scoren. Het beheer door Staatsbosbeheer speelt een belangrijke rol bij deze soortenrijkdom. Ook de Munnikkenpolder is, ondanks de nabijheid van de A4, als natuurcompensatiegebied ook enigszins in het voordeel.** Met talrijk wordt hier bedoeld de optelling van alle waarnemingen over het hele telseizoen. Het zijn dus niet de absolute aantallen. Tekening: Vogelbescherming Nederland