• 0 Van vloeitjes naar vogels - Ko Katsman e.a.

  Columns, beelden en gedichten om op te veren Hoe de vogelplaatjes uit 1960 van Rizla, een firma die shagrokers van vloeitjes voorzag, nog steeds een bron van inspiratie zijn voor verhalen, foto's en gedichten. Maar wat is er tussen 1960 en nu in de vogelwereld veranderd? Ko en Christine proberen daar een antwoord op te vinden. Met een heel persoonlijke toets door jeugdherinneringen op te halen en die te vergelijken met de huidige situatie. De oude, soms vergeelde plaatjes komen samen met digitale foto's. Gedichten geven de vogels een nieuwe dimensie. Persbericht (op site VWG) - Bestel informatie  

 • 0 Is de Munnikkenpolder van groot belang voor watervogels of meer dan dat?

  De Munnikkenpolder is sinds de oplevering in 2016 van groot belang geworden voor watervogels. Vooral in de winter en het voorjaar slapen er ’s nachts veel steltlopers (wulp*, grutto* en kievit), ganzen en eenden. De Munnikkenpolder behoort nu tot de belangrijke binnenlandse slaapplaatsen van Nederland. Ook voor broedvogels (visdieven*, kluut en kleine plevier) is het gebied belangrijk. Windturbines zouden jaarrond een groot risico zijn voor alle rondvliegende vogels. Het zou goed zijn de Munnikkenpolder op te nemen in het Nationaal Natuur Netwerk NNN. Zo wordt de bescherming veel sterker. De slaapplaats van de wulpen, grutto’s en kieviten is op een slikplaat die nèt onder water staat. Die onbegroeide slikplaat wordt in stand gehouden door het zogenaamde “flexibele waterpeilbeheer”, dat wil zeggen meebewegend met de seizoenen. Als het beheer wordt overgedragen van de gemeente naar een gespecialiseerde natuurbeheerorganisatie wordt de natuurwaarde beter gewaarborgd. Die overdracht is ook vastgelegd in het W4-contract waarop de wethouder van Leiderdorp in 2002 zijn handtekening heeft gezet. Vier organisaties uit de Leidse regio hebben gezamenlijk een rapport geschreven over de biodiversiteit van de Munnikkenpolder. Alle waarnemingen die na de oplevering in 2016 zijn geregistreerd zijn samengebracht. Zij willen zo het natuurbelang onder aandacht van de politiek brengen. Het rapport is woensdag 10 april 2024 om 15:00 uur in de Munnikenpolder in Leiderdorp op het uitkijkpunt langs de Does aangeboden aan wethouder Gebke van Gaal. Download rapport : Het belang van de Munnikkenpolder voor de biodiversiteit - Hoofdrapport Bijlagen Meer informatie: Ron Mes 0610841587 Instituut Natuureducatie IVN regio Leiden, Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging KNNV Afd. Leiden e.o., (regionale) Vogelwerkgroep Koudekerk-Hazerswoude en Stichting Comité Doesbrug SCD. Op vogelsrijnwoude.nl staat nog meer over de Munnnikkenpolder.

 • 0 Watervogeltellingen VWG - 2024-02

  Opvallende waarnemingen! Grauwe gans: 2002. 514 in de Munnikkenpolder en 393 in de Wilck. Kolgans: 3301. De meeste t.w. 2159 in de Wilck en 650 in polder Groenendijk. Toendrarietgans: 320 stuks in de Gnephoek. De tellers geven aan niet te weten of een gemengde groep is van taiga en toendra, maar aangezien de taiga een vrij zeldzame verschijning is in ons land (maximaal een paar tot enkele tientallen overwinteraars voornamelijk in het uiterste oosten van ons land) ben ik zo vrij geweest er toendra van te maken. Kleine rietgans: 1 exemplaar dat kennelijk door ons telgebied zwerft. Dit keer aanwezig in de Munnikkenpolder. Smient: 7078, waarvan 3413 in De Wilck en 550 in de Westbroekpolder. Krakeend: 457, waarvan 82 in de Oostbroekpolder en 67 in de Gemenewegse polder. Wintertaling: 104, waarvan 50 in de Wilck en 48 in de Riethoornse polder. Soepeend: 80), maar liefst 18 in de Lagenwaard en 14 in de Hondsdijk.Het aantal soepeenden in ons telgebied lijkt aan een opmars bezig. Een korte check liet zien dat t.o.v. 2014 de aantallen bijna zijn verdubbeld. Dit in tegenstelling tot de landelijke trend waar na 2010 een duidelijk dalende trend is ingezet die de laatste 4 jaar tot 2017 lijkt te stabiliseren. Het zwaartepunt van de soepeendenverspreiding ligt in laag Nederland d.w.z. Zuid-Holland, Noord-Holland en Friesland, de bekende veenweide gebieden. Dodaars 2 stuks op de Zegerplas evenals 15 futen. Kievit: van de in totaal 2363 zaten er 1853 in de Wilck. Scholekster: totaal 285. Hiervan 80 in de Munnikkenpolder, 70 in de Wilck en 52 in de Geer en Buurtpolder. Grutto: 19 in de Munnikkenpolder en 1 in de Wilck IJslandse grutto: 2 in de Munnikkenpolder. Wulp (90): 59 in de Westbroekpolder. Watersnip: 1 x in de Wilck en 1 x in de Westbroekpolder. 1 koereiger liep nog steeds rond in polder Achthoven. Stormmeeuw: van de in totaal 7982 zaten er maar liefst 4000 in de Hondsdijkse polder. Is er mest uitgereden/geïnjecteerd? En verder: 1 sperwer in de Doespolder 2 slechtvalken in de Wilck 1 velduil in polder Groenendijk 16 fazanten in polder Achthoven 1 groene specht bij de Zegerplas 30 houtduiven in zowel de Doespolder als de Lagenwaard 10 holenduiven in de Droogmakerij 60 Turkse tortels (127) in de Doespolder Koperwiek: 2 in de Grote Polder en 1 in de Barrepolder 2 veldleeuweriken in de Wilck 7 boomleeuweriken in de Grote Polder 2 tjiftjaf eveneens in de Grote Polder 1 grote gele kwikstaart ook in de Grote Polder 14 graspiepers (24) in de Hondsdijkse polder 4 Cettis’zangers waarvan 2 bij de Wijde Aa, 1 in de Barrepolder en 1 in deMunnikkenpolder. 1 ijsvogel in polder Achthoven en 1 in de Vlietpolder. 21 ringmussen waarvan 7 in de Hondsdijk, 6 in zowel de Lagenwaard als de Grotepolder en 2 in de Barrepolder. Kokmeeuw en Stormmeeuw Naast soorten als kolgans, smient, meerkoet en spreeuw zijn de meeuwen de meest talrijke groep tijdens onze wintertellingen. De aantallen variëren echter wel sterk per keer, zeker wanneer dat per telgebied wordt bekeken. Van enkele 10-tallen tot regelmatig ca.1000 stuks of zelfs meer. Het is daarbij opvallend dat doorgaans de stormmeeuw veel sterker is vertegenwoordigd als de kokmeeuw. Gebaseerd op de totaaltelling (= tellingen in ons hele gebied van oktober t/m maart gesommeerd) van beide soorten, scoort de stormmeeuw 2,25 x hoger dan de kokmeeuw. Gemiddeld over een periode van de laatste 10 jaar betekent dat 18.850 getelde stormmeeuwen vs 8330 getelde kokmeeuwen. Het gemiddelde aantal van deze laatste soort wordt echter sterk positief beïnvloed door de 2 afwijkende jaren (seizoen 16/17 en 22/23) met veel hogere aantallen in maart 2017 en februari 2023. Zonder deze uitbijters zou het gemiddeld aantal kokmeeuwen beduidend lager uitkomen. Het beeld bij de stormmeeuw is regelmatiger. Landelijk gezien zijn beide soorten in de winterperiode vergelijkbaar in aantallen (Sovon). Kokmeeuw Stormmeeuw

 • 0 Wat gebeurt er met de roofvogels? Sovon - 2024-03

  Verslagen Verslag Nederland: Ganzen en Zwanen, Wat zijn de sporen van een warme februari maand? Hoe gaat het met de roofvogels? Wat is er aan de hand met de Slechtvalk in de Wadden? Verslag Zuid-Holland: Grutto aantallen. Top 10. De februaritelling 2024 was er zo eentje als we al eerder gehad hadden deze winter: niet te koud (maar toch fris op de fiets) en vooral niet droog, kortom, een soort van verlengde herfst.  Langzamerhand nadert toch het voorjaar, de dagen zijn al duidelijk langer. En dat betekent ook dat het watervogeltelseizoen richting het einde gaat, met nog twee tellingen te gaan: die in maart en april. Vergeet vooral de laatste (april) ook niet, dat geldt ook voor ganzentellers. Hopelijk zijn de weergoden ons in maart goed gezind. Helaas staat deze maand bekend om zijn wispelturige karakter. We gaan het zien. Lees het volledige verslag in bovenstaande pdf's. Tel ze, Menno Hornman/Sovon  

 • 0 Watervogeltellingen VWG - 2024-01

  Heel veel waarnemingen. Wat is er aan de hand? Aalscholver (128): een opmerkelijk groot aantal dit keer met de meeste in de Riethoorse polder en in de Wijde Aa. Elk met 26 stuks. Brandgans (433): verreweg de grootste aantallen (99%) in de Oostbroekpolder en Riethoornse polder met respectievelijk 173 en 257 stuks. Grauwe gans (4203): de knaller dit keer de Groenendijkse polder met 1110 vogels. Maar ook Grote polder (457), Riethoornse polder (754), Boterpolder (450)  en Doespolder (392) telden behoorlijke aantallen. Grote Canadese gans (579): hiervan 147 In de Doespolder en 176 in de Oostbroekpolder. Kolgans (7584): 1902 exemplaren in de Oostbroekpolder, 3275 in de Groenendijkse polder en 630 in de Westbroekpolder. De Toendra Rietgans zaten met zijn allen in Woubrugge Kerkweg en de Gnephoek. Respectievelijk 96 en 35 vogels. Kleine rietgans: 1 exemplaar in de Oostbroekpolder. Kleine zwaan: 58 in de Hondsdijk en 4 in de Gnephoek. Knobbelzwaan (978); hiervan 157 in de Riethoornse polder en 121 in de Grote polder. Zwarte zwaan 1 x in de Riethoornse polder. Nijlgans (132) deed het goed in de Boterpolder (24) en polder Achthoven (23). Smient (10820): dit keer niet de Wilck maar wel de Wijde Aa met 3000 vogels en de Zegerplas met 2800 exemplaren. Door bevroren sloten en weilanden hadden de vogels kennelijk de grote open wateren opgezocht. In de Wilck toch nog 1915 stuks. Krakeend (3060): maar liefst 1233 stuks in de Riethoornse polder. Wilde eend (2241): 417 in de Riethoornse polder en 272 in de Wijde Aa. Kuifeend (422) waarvan 275 op de Zegerplas. Krooneend: 1 exemplaar in de Droogmakerij 2 Mandarijneenden in polder Achthoven. Fuut (91) waarvan 24 in de Munnikkenpolder. Waterhoen (413) waarvan 165 in de Riethoornse polder Waterral 1 exemplaar in Woubrugge Kerkweg. Een heel vroege Scholekster in de Doespolder. Wulp (695) waarvan 475 in de Vlietpolder en 125 in De Wilck. Goudplevier; 66 in de Wilck en 14 in de Lagenwaard. 1 Koereiger in polder Achthoven. Het is heel opvallend dat er van enkele watervogelsoorten veel grotere aantallen zijn geteld in vergelijking met de januarimaanden van voorgaande jaren. Mogelijk heeft dit te maken met het dichtvriezen van kleinere sloten en greppels waardoor veel meer soorten zichtbaar waren en dus ook goed zijn te tellen. Voorbeelden hiervan zijn krakeend, wilde eend, fuut en waterhoen. De onderstaande grafieken tonen de laatste 10 jaar voor de maand januari in ons hele telgebied voor de genoemde soorten. Het zou dus zomaar kunnen dat we van deze soorten regelmatig te lage aantallen tellen omdat ze simpelweg niet worden gezien. En verder: 29 Fazanten (van de totaal 44) in polder Achthoven. 1 Groene specht in de Munnikkenpolder. 2 IJsvogels bij de Zegerplas. 17 Kramsvogels in de Hondsdijkse polder. 5 Ooievaars (van de totaal 13) in de Riethoornse polder. 4 Ringmussen in de Hondsdijk. 1 Roodborsttapuit in de Wilck. 1 Slechtvalk in de Wilck. 1 Sperwer in de Munnikkenpolder. 56 Turkse tortels (van de totaal 153) in de Doespolder.